Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The development of the methodology for the incubation of the selected salmon species and the innovation of the fish egg incubation boxes
Project IdTJ02000229
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period6/2019 - 5/2021
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Program ZÉTA
Statefinished
AnotationProblematika zachování a repatriace lokálních populací vybraných druhů lososovitých ryb, kterými jsou losos, pstruh obecný a lipan, je aktivně řešena několik posledních let. Počátek projektu repatriace lososa v povodí Labe je datován do 90. let. Obnova lokálních populací pstruha obecného je řešena v posledním desetiletí a téma mizejících populací lipana je aktuálním problémem nejen na území ČR, ale celé Evropy. Na oslabení až úplném vymizení lokálních populací se v minulosti podílelo současně několik faktorů, jejichž působení je nyní minimalizováno a je zabraňováno dalšímu narušování říčních ekosystémů. Znečištění a fragmentace toků jsou prioritními tématy, podpořeny legislativou a metodickými výstupy. Ohrožené či již vymizelé lokální populace zájmových lososovitých ryb mají v legislativě minimální podporu, jelikož žádný z druhů, dokonce ani losos obecný, není součástí Seznamu zvláště chráněných druhů živočichů (Vyhl. č. 395/92 Sb.) Pstruh obecný a lipan patří mezi hospodářky významné druhy, což je jedna z příčin narušení jejich lokálních populací. Obchod s lokálně geneticky nepůvodními jedinci či křížení odlišných forem z různých povodí mělo za následek kritické narušení lokálních populací, přizpůsobených na život a rozmnožování v individuálních podmínkách lokálních toků. Toto narušení se projevilo absencí rozmnožování či vymizení ryb z celých úseků řek i povodí. Inkubace jiker zájmových druhů ryb v mateřském toku zajišťuje vývoj tzv. homingu (vlastnosti, která umožní dospělé rybě najít tok, ve kterém se narodila). Díky této metodě je možné repatriovat či posílit populace v tocích, ze kterých již vymizeli či mizí a zajistit jejich životaschopnost. Metoda nevyžaduje nepřiměřené investice a může být využita jakýmikoliv subjekty věnující se obnově populací těchto druhů.