Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Innovation in Communication and International Student Services
Project IdCRP 2019
Main solverMgr. Kamila Danihelková
Period1/2019 - 12/2019
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
AnotationOstravská univerzita (dále OU) a Vysoká škola báňská ? Technická univerzita v Ostravě (dále VŠB-TUO) patří mezi nejsilnější vzdělávací instituce v Moravskoslezském kraji. Obě univerzity si kladou za cíl vnést do regionálního prostředí progresivní tendence evropské vědy a vzdělanosti a vytvořit tak příznivé podmínky pro internacionální spolupráci a přívětivé prostředí mimo jiné i pro zahraniční studenty. Projekt naváže na již realizovaný projekt Study in Ostrava v roce 2016, a to zejména na implementaci mezinárodní marketingové strategie, která byla jedním z výstupů; konkrétně bude pozornost věnována budování kapacit v oblasti mezinárodního marketingu pro navyšování počtu zahraničních studentů a inovacím v oblasti služeb pro tyto studenty. Výchozí stav poskytovaných služeb v oblasti internacionalizace a péče o zahraniční studenty je na OU a VŠB-TUO odlišný. Předkládání projekt umožní vzájemné sdílení kapacit a know-how obou univerzit. V rámci projektu budou na základě vzájemné výměny zkušeností obou partnerských škol a výstupů analýzy interního prostředí a auditu současně používaných komunikačních nástrojů připraveny nové komunikační strategie. Komunikační strategie obou univerzit budou ?šité na míru? na základě využití příkladů dobré praxe získané ze zahraničí s cílem nastavit nejefektivnější řešení/formy komunikace pro jednotlivé cílové skupiny studentů v každé fázi před a v průběhu přijímacího řízení, který zjednoduší práci při obsahovém marketingu. Nové formy komunikace budou evaluovány na vzorku předem definované cílové skupiny. Ve vzájemné spolupráci bude připraven nový formát služeb pro zahraniční studenty, který zohlední měnící se skladbu zahraničních studentů (nárůst počtu zejména mimoevropských studentů) a jejich potřeby pro prvotní orientaci v novém kulturně-sociálním prostředí. Tito studenti se mnohdy poprvé setkávají s novou kulturou a zvyklostmi, se studiem v novém jazyce, v odlišném vzdělávacím systému, s odlišnými studijními požadavky, mírou samost