Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The Construction of the Other in Medieval Europe
Project IdIRP201820
Main solverdoc. PhDr. Daniela Rywiková, Ph.D.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderInstitucionální podpora
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt a s ním související nový výzkumný tým výrazným způsobem obohatí a posune výzkum středověké společnosti a kultury na FF OU o nový mezioborový směr zaměřený na analýzu utváření kategorie jinakosti ve středověké Evropě. Jakkoli výzkum středověké kultury a společnosti realizovaný Centrem pro studium středověké společnosti a kultury ? Vivarium, Katedrou filozofie, Katedrou dějin umění a kulturního dědictví, Katedrou latinského jazyka kultury a Katedrou historie náleží mezi hlavní směry výzkumu OU: ?Výzkum středověké společnosti a kultury?, výzkumné zaměření nového týmu rozvíjí na OU dosud opomíjené téma, které bylo výzkumnými týmy působícími na OU prakticky ignorováno, což je pro oblast dějin umění, jež sehrávají v navrženém projektu klíčovou roli, možno konstatovat v celostátním měřítku. Výzkum, který je obsahem navrženého projektu doposud nebyl na OU výrazněji finančně podpořen. Zaměření výzkumu realizovaného v rámci předkládaného projektu přitom plně odpovídá nejaktuálnějším trendům interdisciplinárně orientovaného výzkumu (nejen) středověké společnosti a kultury s důrazem kladeným na obory dějin umění, filozofie a historie. V ČR byla však problému jinakosti věnovaná pozornost pouze výzkumnými týmy CMS (Centrum medievistických studií ? Filozofický ústav AV ČR) a UK, soustřeďujícími se především na problematiku husitství a konfesijní odlišnosti. Současným trendem je zkoumání jiného/jinakosti zejména jako společensko-kulturního aspektu a přirozené součásti náboženské, národnostní a kulturní diverzity a vzájemných interakcí i delimitací, kooperace a koexistence. Utváření a recepce jinakosti/jiného ve středověké společnosti bude zkoumána jakožto dynamický intelektuální a kulturně-společenský proces (process of othering) na poli kulturním, umělecko-historickém a historicko-filosofickém.