Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Rozvoj a posilování efektivity vnitřních systémů zajišťování kvality s cílem zvyšování kvality a relevance vzdělávacích činností
Project IdCRP 2018
Main solverdoc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Period1/2018 - 12/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotationzajišťování kvality ve vnitřních předpisech v roce 2017 se hlavní pozornost vysokých škol postupně přesouvá k praktickému prosazování těchto prvků a postupů do každodenního akademického provozu na všech úrovních. Tato fáze představuje kriticky důležitou část implementace novely, která do velké míry ovlivní celkové vyznění reformních záměrů. Sdílenou kulturu kvality je ve složitém institucionálním prostředí univerzit nutné budovat postupně. Dbát je přitom třeba nejen na dobrou součinnost příslušných rozhodovacích orgánů, ale rovněž na vytváření uživatelsky přívětivých podpůrných nástrojů a na průběžnou komunikaci se všemi klíčovými aktéry (garanti, hodnotitelé, akademičtí pracovníci, studenti). Žádoucí je rovněž poznatky shromažďované při aplikaci nových předpisů v praxi systematicky vyhodnocovat a využívat je k dalšímu rozvoji systémů zajišťování kvality.Předkládaný projekt navazuje na aktivity rozvinuté v rámci CRP v roce 2017 a umožňuje zúčastněným vysokým školám sdílet své dosavadní zkušenosti se zaváděním vnitřních systémů zajišťování kvality a vnitřních akreditačních procesů a spolupracovat při jejich dotváření a dalším zdokonalování. Tematicky vychází cíle projektu především ze změn, které přináší implementace nových interních předpisů. Plánované aktivity tak navazují na mapování požadavků, které vyplývají pro oblast kvality z platné legislativy, evropských standardů a metodik Národního akreditačního úřadu.