Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Identification and functional validation of mutations in multiple myeloma patients resistant to therapy with proteasomal inhibitors
Project Id8E18B
Main solverdoc. RNDr. Michal Šimíček, PhD.
Period1/2018 - 12/2020
ProviderKatedra interních oborů, MŠMT
Statefinished
AnotationMnohočetný myelom (MM) je druhou nejčastější hematologickou malignitou způsobenou transformací plazmatických buněk kostní dřeně. Každý rok je v EU diagnostikováno 18 000 nových případů MM (Ferlay a kol., 2013). Navzdory výraznému zlepšení prognózy zejména díky dostupnosti nových a účinnějších léčiv zůstává MM ve většině případů stále nevyléčitelné onemocnění. Současné léčebné strategie využívají kombinaci léčiv založených převážně na proteasomových inhibitorech (PI). Po prvním terapeutickém zásahu dosáhne většina pacientů významné remise. Nicméně prakticky vždy dochází k relapsu a nemoc nelze dlouhodobě udržovat pod kontrolou. Perzistence minimální zbytkové choroby (MRD) je důležitým faktorem předurčujícím relaps onemocnění (Paiva, et al., 2015). Charakterizace genomického profilu přežívajících buněk a změny klonální diverzity jsou proto klíčem k lepšímu pochopení vývoje lékové rezistence. Převážná většina dostupných genomických dat MM je získána ze vzorků odebraných při diagnóze a tudíž plně neodráží situaci během progrese a rozvoje rezistence. Kromě toho genomové aberace spojené s progresí onemocnění byly zkoumány pouze u několika longitudinálně sledovaných pacientů (Lohr, et al., 2014, Weinhold a kol., 2016). Pro analýzu mutací v genech významných pro progresi MM navrhl Dr.Kortüm pilotní, inovativní a klinicky využitelný panel na bázi sekvenace nové generace (NGS) (Panel Mutation Multiple Myeloma, M3P). Vzhledem k hlubokému pokrytí NGS a potřebě minimálního množství DNA lze pomocí M3P přesně sledovat klonalitu, diverzitu a linearitu mutací, které přispívají k rezistenci, přičemž lze specifikovat mutační frekvenci a prevalenci. V rámci této grantové výzvy chceme společně s bavorským partnerem vyvinout novou verzi tohoto panelu umožňující odhalení genetických markerů rezistence vůči PI. Před aplikací tohoto panelu v klinické praxi bude nutné zjištěné genetické aberace podrobit detailní funkční validaci.