Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dopad znečištění ovzduší na zdravotní stav obyvatelstva v česko-polském příhraničí (HEALTHAIR)
Project IdCZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001091
Main solverRNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.
Period12/2017 - 3/2020
ProviderÚstav epidem. a ochrany veřejného zdraví, Interreg V-A Česká republika - Polsko
Statefinished
AnotationCílem projektu je navázání spolupráce vědeckých institucí z Polska a Česka pro společné charakterizování znečištění ovzduší v polsko-českém pohraničí a zhodnocení jeho vlivu na zdraví populace v této oblasti. Výsledky výzkumných prací budou propagovány mezi cílovými skupinami projektu, zejména širokou veřejností, v Polsku i Česku. Zároveň budou zdrojem informací pro společnost a instituce o rizicích znečištění ovzduší a podnětem k jejich eliminaci.