Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Příprava projektu na vývoj léčebného přípravku na základě NK buněk určeného pro léčbu hematologických nádorových onemocnění
Project IdMSK_2017
Main solverMUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.
Period1/2017 - 6/2018
ProviderLékařská fakulta, Moravskoslezský kraj
Statefinished
AnotationCílem projektu je přípravit a vypracovat dokumentaci projektového záměru do Výzvy 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce. Pro přípravu projektu je nezbytné zapojení 4 členů odborného týmu, kteří v průběhu ledna - června připraví ve spolupráci s partnerem z komerční sféry analytickou přípravnou fázi projektu (vypracování studie a průzkumu trhu) a odbornou část projektové dokumentace: studii proveditelnosti včetně všech povinných příloh daných výzvou a pravidly poskytovatele, harmonogram klíčových aktivit, smlouvu o partnerství, rozpočet projektu včetně všech povinných příloh a dokladů; a 3 členů administrativního týmu, kteří zajistí připravu projektu po formální stránce dle požadavků poskytovatele, budou pro navrhovatele organizovat pravidelná setkání s řešitelským týmem a partnerem, pomáhat připravovat aktivity projektu a jejich rozpočet, obstarávat cenové nabídky, podklady pro tvorbu rozpočtu a vypracovávat povinné přílohy projektu - čestná prohlášení, doklady, tabulky k indikátorům, životopisy realizačního týmu a vkládání dat a příloh do systému ISPK14+. Výstupem projektu bude připravená, zkompletovaná a odevzdaná projektová žádost projektu, který díky svým výstupům a výsledkům pomůže naplnit RIS3 strategii MSK. Díky projektu dojde k rozvoji lidských zdrojů v oblasti VaV a zlepšení připravenosti VO na spolupráci s aplikační sférou. Výsledkem bude vytvoření mechanismů pro intenzivní, dlouhodobou interakci mezi OU a aplikační sférou, zejména podporou jejich spolupráce při společném výzkumu ve směrech významných pro posílení konkurenční výhody firem v MSK.