Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora rozvoje profesní připravenosti studentů Učitelství na Ostravské univerzitě
Project IdFond vzdělávací politiky 2017
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period7/2017 - 12/2017
ProviderFond vzdělávací politiky MŠMT
Statefinished
AnotationKoncepce projektu vychází ze základních strategických dokumentů, především Dlouhodobého záměru rozvoje Ostravské univerzity na období 2016-2020, které vytyčují základní cíle Ostravské univerzity také v oblasti studia v učitelských oborech. Charakteristika předkládaného projektu vychází z aktuálních potřeb Ostravské univerzity, ale reaguje také na potřeby učitelské praxe a reflektuje problém motivace k výkonu učitelské profese. V projektu jsou vymezeny čtyři cíle. Formulace prvního cíle vyplývá z nutnosti připravit nové akreditace učitelských oborů v souladu s novelou VŠ zákona a standardy MŠMT. Na jeho naplňování budou participovat všechny fakulty připravující učitele (pedagogická, filozofická, přírodovědecká). Druhý cíl projektu je reakcí na potřeby praxe, konkrétně vysokou poptávku po učitelích s aprobací fyzika, kterých je na ZS i SŠ trvalý nedostatek. Třetím cílem je zintenzivnit spolupráci učitelů ZŠ a SŠ při přípravě budoucích učitelů. Dosažení uvedených cílů je v kompetenci akademických pracovníků Přírodovědecké fakulty. Čtvrtým cílem je posílit motivaci studentů filozofické fakulty pro výkon učitelské profese na středních školách po ukončení studia.