Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Machine learning and fuzzy logic in recognizing and predicting spread of species
Project IdSGS06/UVAFM/2017
Main solverMgr. Stanislav Ožana, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationTento projekt by měl pomocí klasifikačních metod a fuzzy modelování pokračovat ve vývoji aplikace určené ke sledování jednotlivých druhů vážek a také porovnat tuto alternativní metodiku s tradičními postupy používanými k hodnocení početnosti a ohroženosti tohoto taxonu. V druhové ochraně přírody je zásadním úkolem co nejpřesněji kvantifikovat hojnost výskytu a stupeň ohrožení daného druhu, případně predikovat jeho potenciální šíření na základě vybraných faktoru prostředí. Dosavadní přístupy jsou do značně míry závislé na znalostech a zkušenostech hodnotitele. S tím souvisí určitá míra nejistoty a subjektivity, která nese rizika spojená zejména s nesprávnou analýzou dat a interpretací výsledků. Hlavní cíle projektu jsou následující: 1. Využití klasifikace a fuzzy logiky při tvorbě a ?provozu? freeware aplikace ? odonatologického klíče ČR2. Využití klasifikace a fuzzy logiky při mapování šíření druhů3. Využití klasifikace a fuzzy logiky při tvorbě podkladů pro freeware aplikaci ? celoevropský odonatologický klíčVýzkum bude probíhat ve spolupráci Katedry biologie a ekologie s Katedrou informatiky a počítačů a Ústavem pro výzkum a aplikace fuzzy modelování. Výstupem projektu bude funkční aplikace zaměřené na identifikaci vážek (odonatologický klíč), dále publikace v impaktovaném vědeckém časopise a prezentace na vybraných konferencích, mimo jiné na Mezinárodním odonatologickém kongresu 2017 v Anglii.