Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Study of influence of atmospheric conditions on spectral composition of incident solar radiation
Project IdSGS05/UVAFM/2017
Main solverMgr. Martin Navrátil, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je podpora spolupráce studentů oborů Biofyzika (realizace na Katedře fyziky PřF OU) a Biologie (realizace na Katedře biologie a ekologie PřF OU) s pracovníky Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU, která započala již na podzim roku 2015 a v letošním roce úspěšně pokračovala v rámci projektu SGS06/UVAFM/2016. Společně řešeným tématem bude studium vlivu atmosférických podmínek, a to zejména typu počasí a koncentrace znečišťujících látek na spektrální složení dopadajícího slunečního záření. Řešení tohoto tématu bude probíhat také ve spolupráci se solární observatoří univerzity MINES-ParisTech (Francie). Toto téma je součástí dizertační práce studentky M. Opálkové. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přednáškám na studentských seminářích, a dále díky zapojení do přípravy odborných publikací. Doba řešení projektu je jeden rok (2017).