Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Determinatrion of Breast´s Stiffness Characteristic and Methodics of Evaluation - continuation of the pilot study
Project IdSGS06/LF/2017
Main solverMUDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPilotní studie výzkumu tuhosti prsu byla velmi úspěšná. Podařilo se nalézt korelaci mezi palpačním vjemem při klinickém vyšetření a objektivním měřením prsu během mamografického screeningu. Byla vytvořena metodika měření a základní matematický model celku prsu. Získané výsledky včetně jednotlivých hypotéz a základního rozdělení tuhosti prsu byly nabídnuty k publikaci časopisu s impakt faktorem. Rovněž byly osloveny dvě společnosti, které vyrábějí mamografy ? General Electric, Siemens ? kterým byla nabídnuta spolupráce. V pilotní studii bylo měřeno pouze 40 vybraných žen a matematicky popsán prs jako geometrický útvar s konstantní plochou průřezu. V pokračování tohoto projektu bychom chtěli skupinu rozšít na minimálně 80 žen, zpřesnit matematický model - uvažovat prs jako komolý elipsoid, optimalizovat a automatizovat proces měření. Očekávaným výstupem bude software aplikovatelný na mamografický přístroj, zpřesnění měřícího procesu a publikace výsledků v impaktovaném časopise. Tento projekt bude řešen ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava (IT4Innovations - Národní superpočítačové centrum).