Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Application of Neural Networks in Diachronic and Synchronic Semantic Analysis of Texts
Project IdSGS02/UVAFM/2017
Main solverdoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem předkládaného projektu je aplikovat současné metodologické postupy založené na modelech neuronových sítí v textologii. Půjde o analýzu sémantických změn v českých textech, přičemž budou tyto změny sledovány jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Konkrétně bude na základě materiálu excerpovaného z Českého národního korpusu a) zkoumán vývoj politického a společenského diskurzu v publicistických textech v období 1990?2014 a b) ověřována možnost klasifikace žánrů.Projekt odráží jak výzkumné zaměření Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU (modelování prostřednictvím neuronových sítí), tak výzkumné zaměření katedry českého jazyka Filozofické fakulty OU (kvantitativní lingvistika, textologie). Jedná se o mezioborový projekt, jehož cílem je, mimo jiné, snaha o smysluplné propojení pracovišť, která v rámci Ostravské univerzity doposud nespolupracovala. Výstupem projektu budou dva odborné články v mezinárodních impaktovaných časopisech (Journal of Quantitative Linguistics, Quality and Quantity). Výsledky budou odborné veřejnosti také představeny formou přednášky v Jazykovědném sdružení ČR a vytvořením webu, na kterém budou umístěny výstupní data a vizualizace získané během výzkumu.