Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Study of influence of the evolutionary algorithms parameters change in dependence on individuals distribution in the search space
Project IdSGS01/UVAFM/2017
Main solverdoc. RNDr. Petr Bujok, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV mnoha odvětvích vědy, výzkumu a komerční sféry vyvstávají úlohy, jež je potřeba optimalizovat. V případě těžkých problémů, jak se ukázalo, se s úspěchem uplatňují techniky založené na systémech přírody ? evoluční algoritmy (EA). Ačkoli jsou tyto stochastické heuristiky silnými nástroji, často nejsou schopné nalézt dostatečně přesné řešení úloh, které jsou popsány těžkou účelovou funkcí nebo jsou definovány na prostoru o vysokých dimenzích. Účinnost EA je závislá na nastavení řídicích parametrů, které je třeba nastavovat v závislosti na řešené úloze. Vhodnou adaptací parametrů lze efektivitu EA zlepšit.Aby adaptace parametrů byla adekvátní, je potřeba reagovat na určité změny v populaci jedinců. Jednou ze zásadních vlastností populace je velikost jejího konvexního obalu, který může být chápán jako určitá míra distribuce jedinců. Studiem tohoto parametru lze identifikovat, v jaké fázi se populace nachází a přizpůsobit tomu parametry algoritmu. Z hlediska počtu výskytu extrému lze účelové funkce rozdělit na unimodální a multimodální. V případě hledání minima multimodálních funkcí mnohdy algoritmy uvíznou v lokálním extrému. Postupná identifikace oblastí s lokálním extrémem a jejich vyčlenění z dalšího hledání je slibné k dosažení lepších výsledků.Evoluční algoritmy, vyvíjené v posledních letech, dosahují dobrých výsledků i v případě řešení těžkých, uměle zadaných, úloh. Hlavním cílem vývoje evolučních algoritmů by však měla být jejich aplikace na reálné problémy vyvstávající z lidského světa.