Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC

Information and Communication Technologies in Social Work with Users of Social Activation Services for Families with Children
Project IdSGS02/FSS/2017
Main solverMgr. Adéla Recmanová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPodoba sociální práce, jakožto teoretické disciplíny i praxe, se v rámci historického vývoje měnila, a to v závislosti na čase a prostoru, ve kterém se formovala. Velký vliv na její podobu měla i časoprostorová konvergence spojená s globálním rozvojem dopravy, využíváním nových informačních a komunikačních technologií a akcelerací typickou pro společnost 21. století. Uvedené změny infiltrovaly i do oblasti sociální práce, kdy zásadním způsobem ovlivňují její současnou podobu. V souvislosti s uvedeným i v české sociální práci vyvstává celá řada otázek směřujících k porozumění novým technologiím, k možnostem jejich využití, a především k důsledkům informatizace a technizace pro sociální práci, avšak těmto tématům není na rozdíl od zahraničí (viz např. Schoech, 1999; Perron et al., 2000; Harlow, Webb, 2003; Laurent, 2008; Hill, Shaw, 2011; Beddoe, 2015) prozatím věnována dostatečná pozornost. V návaznosti na uvedené je cílem předkládaného projektu zjistit, jak informatizace a technizace společnosti ovlivňuje interakce mezi sociálním pracovníkem a klientem na úseku práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. V rámci realizovaného kvalitativního výzkumného šetření budeme zjišťovat, jak sociální pracovníci sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi interpretují využívání informačních a komunikačních technologií v rámci intervencí sociální práce. Předkládaný výzkumný projekt navazuje na disertační práci navrhovatelky.