Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The Biomechanics of Running in Children and Adults
Project IdSGS14/PdF/2017-18
Main solverMgr. Jan Plešek, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationBěh jako pravidelná pohybová aktivita se ve 21. století stala přirozenou součástí zdravého životního stylu. Se zvyšujícím se počtem běžců, roste incidence zranění, proto je výzkumu v této oblasti věnována velká pozornost. Díky novým vědeckým poznatkům se objevují nové přístupy k běhání, příkladem je běh na boso nebo v minimalistické obuvi. Nejvýznamnějším benefitem tohoto přístupu může být snížení počtu zraněných běžců. Mezi další faktory ovlivňující incidenci zranění můžeme zařadit koordinaci pohybů jednotlivých segmentů, která je důležitá z hlediska vzniku jak chronických, tak akutních zranění. Pro lepší porozumění mechanismu zranění je důležité nezaměřovat se pouze na úzkou část populace, ale zahrnout do zkoumání různé skupiny z hlediska věku a pohlaví. Předkládaný projekt bude sestávat ze tří samostatných částí, které se budou zabývat analýzou běhu z pohledu biomechaniky ve vztahu k různým věkovým skupinám a pohlaví. První část projektu se bude zabývat analýzou běhu předškolních dětí s ohledem na stádium vývoje běžecké dovednosti při běhu na boso a v různém typu obuvi. Druhá část bude zkoumat vliv únavy na biomechaniku došlapu a fyziologickou odezvu organismu u zkušených běžců v minimalistické obuvi. Třetí část bude posuzovat vliv estrogenu a pohlaví na koordinaci pohybů dolních končetin při náhlých změnách směru běhu. Obecně nám navrhovaný výzkum může pomoci pochopit vývoj člověka z hlediska základní lidské lokomoce. Nové poznatky by tak mohly být využity k preskripci vhodných pohybových návyků u dětí, což v důsledku může vést ke snížení zranění v dospělosti.