Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Molecular phylogeny and systematics of selected groups of arthropods
Project IdSGS19/PřF/2017
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu budou řešeny vybrané otázky systematiky a fylogeneze symbiotických krevet čeledi Palaemonidae a mykofágního dvoukřídlého hmyzu čeledí Keroplatidae, Lygistorrhinidae, Mycetophilidae a Bolitophilidae. Výzkum navazuje na předchozí práci, zaměřenou na studium fylogenetických vztahů uvnitř těchto čeledí a taxonomii nově popsaných druhů a rodů. Pro realizaci fylogenetických studií budou použity jak markery mitochondriální (12S, 16S, CytB, COI), tak jaderné (18S, 28S, EF1a). Dále budou využity nově navržené markery, které napomohou k objasnění hlubších vztahů uvnitř těchto skupin. K dispozici je jedna z nejbohatších sbírek symbiotických krevet (Karibské, Rudé a Jihočínské moře, Madeira, Papua-Nová Giunea, Austrálie aj.). Další sbírky jsou přístupné prostřednictvím muzeí a univerzit v Paříži, Leidenu, Oxfordu a na Taiwanu. V rámci skupiny dvoukřídlého hmyzu se nabízí úzká spolupráce především s odborníky ze severní Evropy a Pobaltí (Norsko, Finsko a Estonsko), kteří se podobné problematice věnují a disponují potřebným materiálem. Výstupy tohoto projektu budou publikovány v odborných impaktovaných časopisech, případně na národních a mezinárodních vědeckých konferencích