Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The role of services in development of industrial cities and regions
Project IdSGS12/PřF/2017
Main solverdoc. RNDr. Jan Ženka, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný výzkumný projekt se soustřeďuje na zhodnocení významu služeb (zejména znalostně náročných) pro rozvoj a adaptabilitu českých měst a regionů, které lze z evropského pohledu považovat za vysoce industrializované. Služby mají obecně zásadní přínos pro konkurenceschopnost měst/regionů (včetně těch průmyslových) ? např. zvyšují atraktivitu městských center, vytvářejí vysokou přidanou hodnotu a intenzivní lokální dodavatelské vazby, poskytují expertízy výrobním firmám, přispívají k dynamice vzniku a šíření inovací v regionech a v období ekonomických otřesů stabilizují lokální trhy práce. Výzkum navazuje na empirické výsledky předchozího projektu SGS, ve kterém se řešitelé zabývali ekonomickou výkonností a adaptabilitou středoevropských průmyslových měst. V předběžných testech byly zjištěny slabě negativní efekty specializace na znalostně náročné služby na regionální ekonomickou výkonnost a adaptabilitu, což je v rozporu s převažujícími teoretickými východisky. Řešitelé budou s využitím prostorových regresních modelů dále testovat uvedené vztahy, přičemž výsledky doplní o detailní případové studie firem v sektoru služeb ve vybraných českých/slovenských městech a regionech (využity budou dále metody pasportizace území, rozhovorů s managementem vybraných firem a GIS metody hodnocení prostorové distribuce firem). Hlavním výstupem projektu bude vydání odborné monografie na téma rozmístění a role služeb v rozvoji středoevropských měst a regionů.