Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The influence of political and cultural geography on traditions and identities
Project IdSGS11/PřF/2017
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationNavrhovaný výzkumný projekt se soustřeďuje na zhodnocení vlivu politicko-geografických a kulturně-geografických procesů na formování identity a geopolitických tradic. Výzkum navazuje na předcházející projekty SGS, v nichž byla hlavní pozornost věnována formování státní a národní identity v postsovětském prostoru a prioritám současné indické geopolitiky. Pokračování výzkumu se zaměří na rezidua sovětského myšlení a identity, ruské dezinformační vlivy na postoje obyvatel postsovětského prostoru vůči evropským hodnotám a spolupráci s Evropskou unií, jakož i na indické geopolitické tradice ovlivňující současnou indickou geopolitiku. Projekt je zaměřen především na navázání kontaktů s pracovišti řešící podobnou problematiku, které není možno navštívit v rámci programu Erasmus (Kanada, Rusko, Gruzie). Krátkodobé a střednědobé pobyty na specializovaných pracovištích studenti využijí vedle konzultací s odborníky s cílem seznámit se s novými výzkumnými metodami různých forem identit také k získání dalších informačních zdrojů z místních databází. Součástí výzkumu bude i testování vnímání identit ze strany studentů.