Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Possibilities of Factual Knowledge Mapping Acquired by Generic Ontology Application into Domain Specific Ontology Concepts
Project IdSGS09/PřF/2017
Main solverdoc. Ing. František Huňka, CSc.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCíle projektu průběžně navazují na výsledky řešení projektu SGS z roku 2016. Generická ontologie reprezentovaná metodologií DEMO (Design Engineering Methodology for Organisation) je charakteristická dobrou empirickou schopností zachycení elementárních transakcí, ze kterých je pak sestaven podnikový proces. DEMO chápe transakci jako sociální systém, ve kterém vystupují dva aktéři, kteří vstupují a plní vzájemné závazky. Výstupem této metodologie jsou čtyři aspektové modely, které jsou vzájemně komplementární. Stav a změny je možné zaznamenávat formou faktických znalostí (faktů). Cílem řešení projektu bude nalezení a specifikace vhodného mapování faktických znalostí do konceptů doménově specifické ontologie REA jako jsou závazek, smlouva a plán. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích a v odborných časopisech.