Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Effect of intensity and spectral quality of radiation on the photosynthetic apparatus and regulation of photoprotective processes
Project IdSGS06/PřF/2017
Main solverMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení čtyř studentů oboru Biofyzika do výzkumu v oblasti experimentální biofyziky (realizovaného na Katedře fyziky PřF OU) - tří studentů v doktorské formě a jednoho studenta v magisterské formě studia. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů, které jsou řešeny ve formě stávajících disertačních prací a diplomové práce studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2017).