Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The introduction of RNA isolation method from CD14+ mononuclear cells and its reverse transcription and amplification by PCR
Project IdSGS02/PřF/2017
Main solverIng. Karolína Janochová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV roce 2014 byla na našem pracovišti zavedena metodika izolace CD14+ mononukleárních buněk z periferní krve metodou, která je založena na využití gradientové centrifugace. Mononukleární buňky představují důležitý marker, který lze využít při monitorování a hodncoení celé řady patofyziologických stavů (zánětlivá reakce, kardiovaskulární onemocnění, nádorová onemocnění). Na základě množství mononukleárních buněk a identifikace a kvantifikace některých prozánětlivých faktorů jimi produkovaných, je možné také sledovat projekty a intenzitu zánětlivých reakcí, které provází obezitu a metabolický syndrom. Jako vhodná metoda pro identifikaci a kvantifikaci prozánětlivých faktorů produkovaných CD14+ mononukleárními buňkami se osvědčila metoda "real time" PCR. Cílem tohoto projektu je zavést metodiku izolace RNA z CD14+ mononukleárních buněk a následně provést její reverzní trasnkripci a amplifikaci metodou PCR. Tímto způsobem získaná cDNA bude využita pro sledování produkce a kvantifikaci prozánětlivých cytokinů na úrovni genové exprese metodou "real time" PCR.