Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Podpora pedagogické práce akademických pracovníků zajišťujících výuku nového předmětu ve studijním oboru Učitelství pedagogiky
Project IdIRP2016
Main solverprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Anotation Projekt je zaměřen na vytvoření nového předmětu Základy vysokoškolské pedagogiky cestou tvorby jeho sylabu a výukové opory. Tvorba uvedeného předmětu pro obor NMGr. studia Učitelství pedagogiky je reakcí na nové požadavky na profesní profil absolventů nového studia. Vedle jejich uplatnění ve výuce pedagogických oborů na středních pedagogických školách a pedagogických lyceích a školách se sociálně-humanitním zaměřením i na vyšších odborných školách by měli být podle požadavků dalších potenciálních zaměstnavatelů, především vysokých škol s učitelskými a odborně pedagogickými obory, připraveni na výuku široké škály pedagogických subdisciplín v rámci vysokoškolského vzdělávání. Současně by studiem nového předmětu Základu vysokoškolské pedagogiky získali hlubší orientaci ve vysokoškolské politice, trendech ve výuce na vysokých školách a požadavcích na výuku jako zásadní komponentu systému zajišťování kvality a také základní kompetence pro realizaci vysokoškolské výuky. Vedle tradiční vzdělávací role vysokých škol, charakterizované jistou mírou masifikace, a značné rozmanitosti vysokoškolských studentů z hlediska forem studia, věku, etnicity či motivace ke studiu, se v posledních letech vysoké školy postupně vyrovnávají s novou rolí aktivních činitelů v procesech celoživotního učení, zahrnující i vzdělávání netradičních cílových skupin ? seniorů (rámci U3V). Zavedení nového předmětu, jehož kutikulární rámec v podobě sylabu a na něj navázané studijní opory by reflektoval nové poznatky v oblasti vysokoškolské pedagogiky a příbuzných disciplín, a jehož tvůrci mají dlouholeté zkušenosti s výukou (pedagogických disciplín) na vysoké škole, je potencionálním faktorem zvýšení uplatnitelnosti absolventů oboru i faktorem zvýšením procesuální i produktové kvality výuky (nejen pedagogických) disciplín na vysokých školách. Plánovaná výuková podpora umístěním na LMS platformu bude představovat kvalitativně nové východisko pedagogické práce akademického pracovníka a současně řízeného