Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mutation load in clonal lineages of the hybrid complex of loaches Cobitis.
Project IdSGS29/PřF/2016
Main solverMgr. Jan Kočí, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na otestování hypotéz o vlivu mutační zátěže na klonální organismy. Modelovým organismem budou evropští sekavci rodu Cobitis. Mutační zátěž je třída hypotetických mechanismů, jež se snaží vysvětlit převahu pohlavního rozmnožování nad rozmnožováním nepohlavním. Hlavním rysem je akumulace škodlivých mutací u klonálních organismů v důsledků absence rekombinace, která by těmto liniím umožnila se nepříznivých mutací zbavit při transferu na potomstvo. Vliv tohoto mechanismu se obvykle testuje jedním ze dvou přístupů ? srovnávací analýzou fitness různě starých klonů nebo srovnáním poměru nesynonymních (potenciálně škodlivých) a synonymních mutací mezi sexuálními a asexuálními jedinci. My zkombinujeme oba přístupy ? v rámci projektu získáme metodou Sequence Capture sekvence vybraných zástupců sexuálních i klonálních linií pro analýzu akumulace mutací a tyto výsledky následně srovnáme s již publikovanými ekologickými daty ze stejných druhů a biotypů sekavců.