Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Molecular and morphological studies of selected groups of arthropods
Project IdSGS28/PřF/2016
Main solverprof. RNDr. Zdeněk Ďuriš, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na řešení vybraných otázek systematiky a fylogeneze krevet čeledi Palaemonidae asociovaných s mořskými houbami (Porifera) a mykofágního dvoukřídlého hmyzu z čeledí Bolitophilidae, Ditomyiidae, Keroplatidae, Lygistorrhinidae a Mycetophilidae (Bibionomorpha: Sciaroidea). Pro analýzu fylogenetických vztahů budou použity jak mitochondriální markery (12S, 16S, CytB, COI), tak také markery jaderné (18S, 28S, EF1a). V rámci projektu je plánována expedice do pevninské části Malajsie. Spolupracovat se bude rovněž s evropskými týmy odborníků, kteří se zabývají stejnými skupinami organismů, v rámci řádu Diptera. K dispozici je i jedna z nejbohatších sbírek spongobiontních krevet (Karibské, Rudé a Jihočínské moře, Madeira, Papua-Nová Guinea, Austrálie aj.) a sbírky muzeí a univerzit v Paříži, Leidenu, Oxfordu a na Taiwanu. Výstupy těchto výzkumů budou publikovány v impaktovaných časopisech a na vědeckých konferencích, které tak přispějí k řešení aktuálních otázek fylogeneze a systematiky těchto skupin organismů.