Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Population and landscape genetics of the grey wolf in central Europe
Project IdSGS25/PřF/2016
Main solverdoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationVysoká prostorová aktivita a adaptivní potenciál vlka obecného se přímo odráží v jeho zajímavé fylogeografické historii, ekologické diferenciaci a také genetické struktuře. Práce bude zaměřena na analýzu populační struktury a úrovně genového toku. Bude studována genealogická struktura, prostorové chování, role antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizace s domestikovanou formou na populační strukturu druhu. Výsledky budou interpretovány z hlediska paradigmatu ochranářské genetiky, zkoumající změny zmíněných parametrů u malých populací.