Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Selected aspects of ecology, species protection and phylogeny of insects
Project IdSGS20/PřF/2016
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci předkládaného projektu budou řešeny vybrané aspekty fylogeneze, ekologie, etologie a ochrany rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera), škvorů (Dermaptera) a vážek (Odonata) v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Řešeny budou tři okruhy otázek vázané na 1) škvory (Dermaptera: Forficulidae), 2) rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a 3) vážky (Odonata). 1) Škvoři (Dermaptera) patří k málo probádanému řádu hmyzu. Předkládaný projekt je zaměřen na objasnění fylogeneze a taxonomického statutu druhového komplexu Chelidura acanthopygia (Gené, 1832). 2) Maršovití (Orthoptera: Tetrigidae) jsou jednou z nejméně probádaných skupin rovnokřídlého hmyzu se specifickými behaviorálními projevy. Projekt pomůže objasnit některé aspekty jejich chování ve vztahu k podmínkám prostředí. Výskyt rovnokřídlého hmyzu a jejich vazby na charakter biotopu budou hodnoceny perspektivními metodami modelování ekologických nik, které představují potenciální účinný nástroj pro ochranu nejen rovnokřídlých, ale také mnoha dalších ohrožených druhů. 3) Vážky jsou jedinečná modelová skupina pro studium ekologických vztahů v rámci vodního i terestrického prostředí a studium vlivu lidských činností na ekologii vážek a vztahy s jejich parazitoidy podá nové informace o životních projevech tohoto hmyzu. Mezi hlavní cíle navrhovaného projektu patří: 1) objasnění fylogeneze a taxonomie druhového komplexu Chelidura acanthopygia pomocí molekulárních metod; 2) experimentální studium specifických behaviorálních reakcí marší (Orthoptera: Tetrigidae) na změny atmosférického tlaku; modelování ekologických nik rovnokřídlého hmyzu v prostoru; 3) studium vybraných aspektů životních strategií vážek a interakcí s jejich parazitoidy (Hymenoptera) v antropogenním prostředí.