Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Utilization of Generic and Domain Specific Ontologies for Business Process Modeling
Project IdSGS15/PřF/2016
Main solverdoc. Ing. František Huňka, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCíle projektu průběžně navazují na výsledků řešení projektu SGS z roku 2015. Generická ontologie reprezentovaná metodologií DEMO (Design Engineering Methodology for Organisation) je charakteristická dobrou empirickou schopností zachycení elementárních transakcí, ze kterých je pak sestaven podnikový proces. DEMO chápe transakci jako sociální systém, ve kterém vystupují dva aktéři, kteří vstupují a plní vzájemné závazky. Doménově specifická ontologie REA (Resource-Event-Agent) má svůj původ v účetních systémech a je zaměřena na hodnotové modelování podnikových procesů. Vychází z praktických postupů, ale její nedostatky lze spatřovat především v chybějící teorii a z ní rozpracované metodologii. Cílem řešení projektu bude specifikace koordinačních a produkčních ?faktů?, metodologie DEMO, které je schopna přijímat ontologie REA a dále je zpracovávat. Dalším cílem projektu bude detailní rozpracování konceptů ontologie REA (závazek, smlouva, plán) pomocí elementárních faktů metodologie DEMO. Získané výsledky budou jednak ve formě návrhu a konkrétních implementací a dále ve formě publikovaných příspěvků na odborných konferencích a v odborných časopisech.