Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Influence of meteorological factors on the spectral composition of incident radiation and its impact on the assimilation apparatus of higher plants
Project IdSGS11/PřF/2016
Main solverMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů oboru Biofyzika v doktorské formě (realizovaného na Katedře fyziky PřF OU) do výzkumu v oblasti experimentální biofyziky. Zapojení studentů do výzkumné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů, které jsou řešeny ve formě stávajících disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2016).