Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Impact of the Ukrainian Crisis on the Relations between Russia and Countries in the Post-Soviet Region of Eastern Partnership
Project IdSGS10/PřF/2016
Main solverprof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationUkrajinská krize (včetně krymské anexe a destabilizace Ukrajiny) představuje značný mezník v mezinárodních vztazích a politické geografie (ochlazení vztahu mezi Ruskem a ´Západem). Kromě toho tato krize významným způsobem ovlivnila vztahy Ruska se zeměmi postsovětského prostoru. Samotnou podstatou navrhovaného projektu je analyzovat stav formovaní státní a národní identity vybraných postsovětských republik před ukrajinskou krizí a zhodnotit vliv této krize a následné destabilizace Ukrajiny na vztahy Ruska a vybraných států v postsovětském prostoru. Cílem je odpovědět na otázky, jak ovlivnily události na Ukrajině nacionalizaci a patriotismus v ostatních státech postsovětského regionu, jak krize ovlivnila zapojování postsovětských států do regionálních integračních uskupení v postsovětském regionu iniciovaných Ruskem, a zda sílí procesy samostatné geopolitické volby v těchto státech? Výzkumný záměr mimo jiné zahrnuje také vypracování politických prognóz a možného vývoje politické situace v těchto zemích v následujících letech, včetně nových trendů a zahraničněpolitických orientaci zvolených států.