Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Zeta potential determination of Bovine Serum Albumin and study of its (BSA) interaction with nanoparticles
Project IdSGS06/PřF/2016-2017
Main solverIng. Marta Férová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt se zabývá experimentálním zjišťováním hodnot zeta potenciálu BSA při měnících se vstupních parametrech (pH, teplota, koncentrace) pomocí přístroje Zetasizer Nano pracujícím na principu laserové Dopplerovy velocimetrie. Znalost zeta potenciálu a možnost jeho modifikace je klíčová pro jeho další využití, např. pro interakce (adsorpci) albuminu s dalšími látkami. V další fázi projektu bude předmětem výzkumu adsorpce BSA na komerčních a připravených nanočásticích oxidů kovů. Připravené nanočástice budou hodnoceny pomocí dostupných analytických technik. Bude stanovena distribuce velikosti částic, zeta potenciál, budou využity mikroskopické techniky atd. Na základě experimentálních dat budou vytvořeny matematické modely umožňující určit zeta potenciál BSA pouze na základě známých vstupních parametrů. Adsorpce BSA na nanočásticích bude provedena za různých podmínek, s cílem stanovit adsorpční mechanismus, resp. adsorpční kapacity. K vytvoření adsorpčních modelů budou použity metody lineární a nelineární regrese, neuronových sítí, bází fuzzy pravidel a dalších soft computingových a data miningových technik.