Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Identification and analysis of perceived social consequences of life with HIV/AIDS
Project IdSGS04/FSS/2016
Main solverMgr. Monika Bjelončíková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný výzkumný projekt je součástí disertační práce navrhovatelky. Počet nově diagnostikovaných případů HIV pozitivity v ČR neustále roste. Problémem není jenom nárůst nových případů, ale zejména skutečnost, že (např. v roce 2014) bylo HIV diagnostikováno až v akutním infekčním stadiu (14,7%), dále pak ve stadiu symptomatickém non-AIDS (4,3%) a ve stadiu AIDS (9,9%).Život s HIV může probíhat a mnohdy probíhá téměř bez příznaků. Člověk nemusí vědět, že žije s HIV. Jediná efektivní cesta, jak zjistit svůj HIV status, je testování na protilátky. To však nevyhledávají všichni stejně, ne všichni stejně vnímají, že se jich realita života s HIV může týkat. Děje se to z důvodu, že HIV/AIDS je stigmatizováno onemocnění, které přináleží jen určitým skupinám obyvatelstva.Na otázku - Proč počet nově diagnostikovaných případů neustále roste? - si můžeme odpovídat různě: a) neefektivní (podfinancována, slabě pokrytá nebo chybějící) prevence; b) nedostatek osvěty na veřejnosti; c) nedostatečná podpora lidí žijících s HIV/AIDS apod.Od sociální práce se očekává, že bude účinně sehrávat svoji klíčovou roli v prevenci HIV, léčbě a starostlivosti a bude se aktivně spolupodílet na řešení globálního problému na lokálních úrovních. Selhává tedy sociální práce? Zabývá se sociální práce sociálními důsledky tohoto onemocnění? Je šíření HIV také jedním ze sociálních důsledků onemocnění?