Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Barriers and Accelerators of reintegration percieved by mothers reintegrated to permanent housing form
Project IdSGS02/FSS/2016
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Kateřina Mikulcová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationSociální služby pro matky samoživitelky v azylových domech nejsou v řadě případů účinné. Neúčinnost se projevuje zejména v oblasti reintegrace této cílové skupiny.Projekt studentské grantové soutěže navazuje na výzkum bariér a akcelerátorů procesu reintegrace provedený v roce 2015 formou projektu Studentské grantové soutěže s cílovou skupinou matek samoživitelek střídajících pobyty v azylových domech a matek samoživitelek odcházejících z azylových domů. Výzkumný projekt je zaměřen na skupinu matek samoživitelek z azylových domů ve městě Ostrava, které odešly do trvalých forem bydlení a žijí zde po dobu minimálně jednoho roku. Cílem projektu je identifikovat bariéry a akcelerátory úspěšné reintegrace v oblasti bydlení a zjistit potřeby této cílové skupiny k tomu, aby odešly z azylového domu do trvalých forem bydlení. Cílem navazujícího výzkumného projektu je rovněž porovnat vnímané bariéry, akcelerátory a potřeby u všech třech cílových skupin výzkumu (u matek samoživitelek střídajících pobyty v azylových domech, u matek odcházejících z azylového domu a u matek, které jsou již reintegrovány do trvalého bydlení). Cíl projektu spočívá také v přenesení poznatků z této studie do praxe sociální práce v azylových domech pro matky s dětmi. Projekt bude realizován prostřednictvím kvalitativní výzkumné strategie, konkrétně pak za využití participativního přístupu (spolupráce s peer výzkumníky). Zjištění z rozhovorů budou posléze ověřována pomocí ohniskových skupin.