Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Mapping the influence of methods of teaching reading on the formation of reading literacy of the 1st grade elementary school pupils through modern technology
Project IdSGS10/PdF/2016-17
Main solverdoc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2017
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředkládaný projekt svým výzkumným zaměřením úzce navazuje na studentské projekty řešené navrhovatelkou v průběhu posledních 5 let, neboť aktuální výzkumný design návrhu projektu staví na dříve dosažených výstupech. Dominantní pozornost je stále věnována problematice porozumění textu u žáků 1. stupně ZŠ, přičemž je výrazně zohledňován průběh celého procesu. Sledována bude jak úvodní fáze, a to kvalita prvopočátečního čtení (počáteční čtenářská gramotnost), tak fáze navazující, tedy posun ke čtení s porozuměním ? čtenářská gramotnost žáků mladšího školního věku. Nedílnou součástí zamýšlených výzkumných snah bude zjistit, zda průběh zmiňovaného procesu výrazněji ovlivňuje zvolená metoda výuky čtení v 1. ročníku ZŠ. Pozornost soustředíme na metodu analyticko-syntetickou se slabikami a metodu genetickou, přičemž tento aspekt pokládáme za jedno z hlavních kritérií výběru vzorku respondentů. Zapojení žáci 1. stupně ZŠ se budou výzkumu účastnit po celou dobu průběhu projektu a kvalitativní parametry jejich čtení (s porozuměním) budeme moci posuzovat na základě využití moderní technologie ? eyetrackeru. Ten umožní nejen zaznamenat oční pohyby žáků při čtení, ale zároveň je schopen generovat potřebné exporty dat tak, aby mohla být provedena kvalitní analýza čtenářského výkonu zapojených respondentů a sledován jeho vývoj.