Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The influence of selected variables on entrepreneurial intent and attitude toward entrepreneurship among secondary schools students
Project IdSGS4/PdF/2016
Main solverprof. PhDr. Josef Malach, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na empirické zkoumání vzájemných vazeb vybraných proměnných fungujících v procesu utváření smyslu k iniciativě a podnikavosti jako klíčové kompetenci. Český vzdělávací systém podle mezinárodních i národních monitorovacích zpráv dosud vykazuje malou míru formální i reálné angažovanosti nejen při jejím formování, ale i při hodnocení efektů dosažených v této edukační oblasti. Projekt vychází z aktuálních teoretických konceptů a modelů formování podnikavosti i příslušných konstruktů a z metodologie kvantitativního výzkumu. Pro stanovení úrovně osobnostních kvalit, záměru podnikat a postojů k podnikání bude využívat standardizovaných i semi-standardizovaných diagnostických nástrojů i vlastních diagnostiko-evaluačních postupů, aby byly získány validní výzkumné výstupy, které dosud nejsou k dispozici jak z hlediska věku zkoumané populace (hlavně v ČR), tak z hlediska některých sledovaných proměnných (kreativity a předpokladů k podnikání (obecně). Otázky formování studované kompetence jsou předmětem řady nadnárodních (vč. evropských politik) a představují také významnou výzvu pro současný obsah a pojetí přípravného a dalšího vzdělávání učitelů (viz Příloha 2.1). Výzkumné nálezy projektu mohou posunout hranice poznání v příslušné oblasti z úrovně tzv. příkladů dobré praxe do úrovně teoretických konceptů.