Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Project IdSGS1/PdF/2016
Main solverPhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationSoučasným trendem ve školství je vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu a vytváření inkluzivního prostředí na základních školách v místě jejich bydliště. Pojetí inkluzivního vzdělávání se ale různí a jeho realizace na jednotlivých školách je odlišná. Přesto však představuje výzvu stávajícímu systému vzdělávání, tradičním formám edukace a zejména pak pedagogické připravenosti učitele. Přístupy k inkluzivnímu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu výzkumu teorie i praxe budou předmětem zamýšleného výzkumného záměru. Hlavním cílem společného projektu studentů a akademických pracovníků bude analýza procesů inkluzivního vzdělávání v kontextu proměn českého školství. V rámci výzkumného projektu bude analyzována kvalita inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Systematická výzkumná činnost bude probíhat ve vybraných oblastech, kde budou zkoumány faktory ovlivňující inkluzi i samotný systém podpory žáků se SVP. Získané poznatky budou využity v pregraduální a postgraduální přípravě učitelů pro inkluzivní vzdělávání v základní škole.