Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Application of fuzzy aproach to refine the results of hydrological modeling
Project IdSGS01/UVAFM/2016
Main solverMgr. Stanislav Ruman, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV České republice jsou povodně nejničivější přírodní katastrofou, způsobující značné hmotné a nehmotné škody i ztráty na lidských životech. Pro ochranu lidí i majetku před těmito extrémními událostmi jsou zcela zásadní hydrologické modely, které umožňují operativně předpovídat hodnotu průtoku ve zvoleném bodu povodí a tím včasně vyhodnotit hrozící riziko. Modelování je ale mnohdy limitováno nejistotami, které jsou spojeny s typem a strukturou použitého modelu, zkušenostmi řešitele a především dostupností a přesností dat vstupujících do tohoto procesu. Tento jednoletý projekt se zaměřuje na posledně jmenovanou oblast a klade si za cíle: vytvořit mapy taxonomických půdních jednotek založených na fuzzy modelování a následně kvantifikovat změnu v přesnosti predikce srážko-odtokových modelů za použití této mapy (1) a navrhnout fuzzy metodu sloužící k doplnění chybějících údajů v časových řadách využívaných při hydrologickém modelování a srovnání této metody se současnými metodami (2). Oba cíle budou řešeny v oblasti Moravskoslezských Beskyd. Očekávané výstupy na jedné straně zlepší predikci srážko-odtokových modelů, čímž ve výsledku umožní přesněji zhodnotit povodňové riziko v dané lokalitě. A na straně druhé zmírní nejistoty, které jsou spojeny s chybějícími hodnotami v časových řadách a způsobují chybnou kalibraci, validaci i následnou predikci modelů.