Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Influence of atmospheric pollutants on the spectral composition of incident solar radiation
Project IdSGS06/UVAFM/2016
Main solverdoc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je podpora spolupráce studentů oboru Biofyzika realizovaného na Katedře fyziky PřF OU s pracovníky Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy modelování OU, která započala již na podzim roku 2015. Společně řešeným tématem bude studium vlivu látek znečišťujících ovzduší na spektrální složení dopadajícího slunečního záření. Toto téma je součástí jak dizertační práce studentky doktorského studijního programu, tak diplomové práce studentky navazujícího magisterského programu. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přednáškám na studentských seminářích a konferencích, a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2016).