Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

The use of dynamic cholescintigraphy to assess the functional capacity of the liver parenchyma before extensive liver surgery
Project IdSGS22/LF/2016
Main solverdoc. et doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationCílem projektu je posouzení přesnosti dynamické cholescintigrafie s použitím kyseliny iminodioctové v hodnocení jaterní funkce. Chirurgická resekce jaterního parenchymu představuje nejčastější terapeutickou metodu v odstranění patologických lézí jater. Se stoupající incidencí kolorektálního karcinomu stoupá i riziko výskytu jaterních metastáz. Před podstoupením resekce je nutné zvážit, zda je jaterní funkce dostatečně zachována, aby po odstranění části jaterního parenchymu nebyl pacient ohrožen hepatální insuficiencí. V zahraniční běžné praxi se k diagnostice funkčních poruch hepatobiliárního systému využívá systém dynamické cholescintigrafie s radiofarmaky na bázi kyseliny iminodioctové. Kyselina je po intravenozní aplikaci vychytávána hepatocyty, rychlost vychytávání je závislá na celkovém množství hepatocytů a jejich funkčním stavu. Průchod radiofarmak játry a jeho pasáž je sledována scintilační kamerou. Na souboru dvaceti pacientů budeme zjišťovat korelaci mezi výsledky krevních testů před a po jaterní resekci, které budou porovnány s hodnocením dynamické scintigrafie. V případě zjištění pozitivní korelace je naším cílem navrhnout postup pro zavedení této metody do běžné praxe.