Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Molekulární cytogenetiky jakožto moderní nástroj biologických studií
Project IdIRP201560
Main solverRNDr. Lukáš Choleva, Ph.D.
Period6/2015 - 12/2017
ProviderKatedra biologie a ekologie, Institucionální podpora
Statefinished
AnotationVědní obor cytogenetika studující zejména strukturu a funkci chromozomů a jejich roli v dědičnosti prochází nebývalou renesancí. Dynamický rozvoj molekulární biologie, markerů na bázi fluorescenčního značení a sekvenování nové generace transformoval deskriptivní cytogenetiku do vysoce dynamické molekulární vědy. Cytogenetika vynikajícím způsobem propojuje studium organizmů pohledem z vnějšku (morfologie, ekologie) a zevnitř (od genů po vyšší orgánové soustavy a jejich fyziologii), neboť právě chromozomy jsou fyzickými nositeli genů. V éře komparativní genomiky poskytuje cytogenetika nezávislý pohled na evoluci a fylogenezi organizmů, speciaci, hybridizaci, polyploidii či klonalitu a umožňuje detekovat lokalizaci genů na chromozomech, sex-determinační systém a porozumět struktuře genomu. Tento vědní přístup na Přírodovědecké fakultě Ostravské Univerzity chybí, ačkoli kvalitní výstupy studia chromozomů otevírají cestu do časopisů jako BMC Evolutionary Biology (3.41), Chromosoma (IF 3.26), Evolution (IF 4.6) či PNAS (9.81). Cílem projektového záměru navrhovatele je i. poskytnout biologům úvod do biologie chromozomů na KBE PřF OU ii. experimentálně implementovat přístupy cytogenetiky do vědeckých prací biologů na katedře iii. vědecké výsledky studia chromozomů publikovat v recenzovaných časopisech s IF a rozšiřovat podíl na výuce