Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Selected problems in ecology of Odonata and other models insects
Project IdSGS30/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů prioritně řešena problematika životních strategií vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu. dále budou analyzovány antropogenní biotopy a jejich význam pro biodiverzitu modelových skupin hmyzu. Cílem bude výzkum dílčích populačních charakteristik u vybraných druhů vážek, stejně jako analýza jejich interakcí s dalšími organismy, zejména vlivu mezidruhové konkurence a predace (včetně vlivů parazitoidů) na rozšíření vážek a jejich početnost. Detailně bude zkoumána míra přežívání vajíček studovaných druhů během zimního období a v různých abiotických podmínkách, s důrazem na specifické adaptace k vysýchání biotopu. Další preferovanou oblastí výzkumu bude studium biodiverzity hmyzu v antropogenně ovlivněných a člověkem podmíněných ekosystémech, s důrazem na ekologický význam post-industriálních biotopů, zvláště v hornické a pohornické krajině. Výstupy projektu budou publikovány v impaktovaných časopisech. Dílčí výsledky budou prezentovány rovněž na zahraničních i domácích konferencích.