Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Molecular phylogeny of the infraorder Bibionomorpha (Diptera)
Project IdSGS28/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Jan Ševčík, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci projektu bude řešena problematika fylogenetických vztahů a systematicky vybraných skupin hmyzího řádu Diptera v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. Cílem bude rekonstrukce fylogenetických vztahů mezi jednotlivými taxony uvnitř infrařádu Bibionomorpha, se zaměřením na čeledi Keroplatidae a Mycetophilidae (Diptera), včetně taxonomických revizí vybraných taxonů v Palearktické a Orientální oblasti. Na základě multigenové analýzy (fragmenty jaderných genů 18S, 28S, ITS2 a mitochondriálních markerů 12S, 16S, CytB a COI) budou stanoveny hypotézy o molekulární fylogenezi čeledí Keroplatidae a Mycetophilidae a jejich pozice v rámci celého infrařádu Bibionomorpha. Při rekonstrukci fylogenetických stromů budou využity metody maximum parsimony, maximum likelihood a Bayesiánská analýza. Výstupy projektu budou publikovány v impaktovaných časopisech. Dílčí výsledky budou prezentovány na zahraniční konferenci.