Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Population and landscape genetics of selected mammalian species
Project IdSGS25/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Pavel Hulva, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPráce bude zaměřena na analýzu populační struktury, úrovně genového toku a evoluci některých adaptivních vlastností u vybraných druhů savců. U netopýrů rodu Pipistrellus budou studovány mechanismy a míra reprodukční izolace mezi několika blízce příbuznými liniemi pomocí integrativního přístupu zahrnujícího evoluční genetiku neutrálních markerů a kandidátních speciačních lokusů a popis ekologické niky. U rodu Canis bude studována genealogická struktura, prostorové chování, role antropogenních změn krajiny, úmrtnosti a potenciální hybridizace s domestikovanou formou na populační strkutru druhu. Výsledky obou částí budou interpretovány z hlediska paradigmatu ochranářské genetiky, zkoumající změny zmíněných parametrů u malých populací.