Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Biodegradation of organopollutants by mocroorganisms using the ,,solid state" and ,,semi-solid state" cultivation methods.
Project IdSGS23/PřF/2015
Main solverprof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na kultivaci mikroorganismů v podmínkách ,,solid state" a ,,semi-solid state". Jedním z cílů projektu bude srovnání biodegradace syntetických barviv v rotačním diskovém reaktoru a v reaktoru s pevným ložem s využitím biofilmu na inertním materiálu nebo houbou porostlého substrátu jako náplně. V dlouhodobých experimentech bude sledována schopnost biodeteriorace vybraných intaktních a předupravených plastových polymerů v SSF systémech. Budou používány ligninolytické houby (Dichomitus squalens, Irpex lacteus) a houby s vysokou degradační kapacitou izolované v rámci projektu BIOCLEAN. Dalším cílem bude sledovat interakci ligninolytických hub s vybranými kmeny bakterií a kvasinek v průběhu degradace syntetických barviv. Vzájemný vliv mikroorganismů bude hodnocen měřením jejich enzymatické aktivity, struktura biofilmů pomocí fluorescenční mikroskopie. Výsledkem projektu by mělo být zvýšení účinnosti degradace organopolutantů vytvořeným biofilmem.