Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Selected aspects of ecology and phylogeny of polyneopterous insects (Orthoptera, Dermaptera)
Project IdSGS22/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Petr Kočárek, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationV rámci předkládaného projektu budou řešeny vybrané aspekty fylogeneze, ekologie a ochrany rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) a škvorů (Dermaptera) v návaznosti na výzkumné aktivity navrhovatele a spolunavrhovatelů. V rámci behaviorální a potravní biologie jsou maršovití (Orthoptera: Tetrigidae) specifickou skupinou rovnokřídlého hmyzu. Dosavadní znalosti jejich potravních preferencí a dalších aspektů bionomie a chování jsou útržkovité a vycházejí pouze z několika publikací. Antropogenizace prostředí významně ovlivňuje společenstva rovnokřídlého hmyzu (vč. maršovitých a dalších skupin). Principy a mechanismy, kterými jsou společenstva ovlivněna, nejsou dosud zcela objasněny a jejich porozumění přispěje k návrhu efektivních opatření zajišťujících ochranu těchto společenstev. Kromě rovnokřídlého hmyzu budou řešeny některé dílčí otázky ekologie a fylogeneze příbuzného řádu škvoři (Dermaptera). Mezi hlavní cíle navrhovaného projektu patří: Objasnit konzumaci mechů maršemi (Orthoptera: Tetrigidae) na základě elementární analýzy potravy a vyprodukovaného trusu; experimentálně otestovat význam specifické behaviorální reakce marší na změny atmosférických podmínek prostředí; zjistit vliv urbanizace a dalších aspektů prostředí ovlivněného člověkem na společenstva rovnokřídlého hmyzu; v neposlední řadě bude studována vertikální stratifikace škvorů v podmínkách mírného klimatického pásu a problematika fylogeneze a taxonomie vybraných taxonů škvorů.