Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Evolution of polyploidy and clonality in hybrid complex of spined loaches (genus Cobitis)
Project IdSGS19/PřF/2015
Main solverMgr. Karel Janko, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt bude zaměřen na studium mechanismů vzniku a evoluce klonality a polyploidie u evropských sekavců a to na úrovni jak cytologické, tak i populačně genetické a geografické. U sekavců jsou klonalita, polyploidie a mezidruhová hybridizace těsně provázány tak, že hybridizační události mezi blízce příbuznými druhy vedou k produkci diploidního nebo polyploidního potomstva, nesoucího dva či více rodičovských genomů. Takovéto hybridní ryby často přechází na klonální způsob reprodukce, patrně v důsledku interakcí rodičovských genomů, měnících normální proces gametogeneze. V rámci projektu chceme konkrétně zkoumat interakce rodičovských genomů a další buněčné mechanismy vzniku klonálního rozmnožování u sekavců jednak pomocí cytologických metod, jako fluorescenčního značení a průtokové cytometrie, a dále s pomocí genetických markerů z celého genomu, získaných metodou RAD sekvenování. S pomocí těchto markerů chceme také prostudovat geografii vzniku a šíření klonálních linií i jejich následné polyploidizace.