Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Light quality and elevated temperature - factors affecting various characteristics of the assimilation
Project IdSGS09/PřF/2015
Main solverMgr. Michal Štroch, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationHlavním cílem předkládaného návrhu projektu je zapojení studentů oboru Biofyzika v magisterské a doktorské formě (realizovaného na Katedře fyziky PřF OU) do výzkumu v oblasti experimentální biofyziky. Zapojení studentů do významné práce bude realizováno formou řešení dílčích projektů, které jsou řešeny ve formě stávajících diplomových a disertačních prací studentských spoluřešitelů. Realizace navrhovaného projektu posílí samostatnou tvůrčí činnost studentů a jejich motivaci demonstrovat výsledky výzkumu v kvalitě nutné pro jejich prezentaci na konferencích a pro publikaci výsledků v impaktovaných časopisech. Během řešení projektu se budou studenti zdokonalovat v metodách prezentace výsledků výzkumu díky přípravě prezentací na studentských seminářích a Studentské vědecké konferenci pořádané PřF OU, a dále díky zapojení do přípravy časopiseckých publikací a plakátových sdělení pro mezinárodní konference. Doba řešení projektu je jeden rok (2015).