Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Sorption properties of silicate based materials
Project IdSGS08/PřF/2015
Main solverdoc. Ing. Zuzana Navrátilová, CSc.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationProjekt je zaměřen na studium sorpčních vlastností materiálů na bázi silikátů. Jako silikátové materiály budou využity strusky (ocelárenská a vysokopecní), případně jejich upravené ekvivalenty. Charakterizace materiálů bude prováděna rtg difrakcí, infračervenou spektroskopií, termickou analýzou a bude změřen specifický povrch. Sorpční vlastnosti silikátových materiálů budou studovány v roztocích vybraných kovů. Získaná data budou cennými informacemi v oblasti využití sekundárních produktů metalurgické výroby jako sorbentů pro odstranění kationtů kovů z vodných roztoků.