Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Determination of elementary composititon of carbonaceous materials by TG-MS analysis.
Project IdSGS04/PřF/2015
Main solverdoc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationPředložený projekt bude zaměřen na navržení a ověření metodiky pro určení elementárního složení uhlíkatých materiálů (složených především z C, H a O) prostřednictvím TG.MS analýzy. Pomocí termoanalytických metod bude prozkoumána kvantitativní analýza uvolňovaných plynů (H2, H2O, CO2, CO, O2) během termického rozkladu uhlíkatých materiálů v inertní nebo oxidační atmosféře. Pro kvantitativní analýzu uvolňovaných plynů při rozkladu uhlíkatých materiálů bude nejprve sestavena kalibrační závislost množství uvolněného plynu na odpovídající ploše píku iontu s daným m/z. Dále budou připraveny vybrané 3-4 povrchově oxidované uhlíkaté materiály. Navrženou a ověřenou metodikou kvantitativní analýzy uvolňovaných plynů (TG-MS) bude určeno elementární složení a míra povrchové oxidace uhlíkatých materiálů při jejich aktivaci.