Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Development of Western Carpathians and east-sudetic mountains landscape regarding to recent natural hazards
Project IdSGS18/PřF/2015-2016
Main solverdoc. RNDr. Tomáš Galia, Ph.D.
Period1/2015 - 12/2016
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
AnotationStudium vývoje krajiny je v současnosti vysoce aktuální téma, při jehož řešení je využití multidisciplinárního přístupu dnes prakticky samozřejmostí. Předkládaný dvouletý projekt si klade za cíl komplexní poznání vývoje a současného stavu krajiny ve dvou typech pohoří, lišících se stářím, geologickým i geomorfologickým vývojem nebo intenzitou lidských zásahů do krajiny. Zásadní bude otázka vazby komplexního vývoje krajiny a výskytu nebezpečných přírodních hazardů. V projektu je zakomponováno celkem pět dílčích cílů týkajících se geomorfologického vývoje zkoumaných území, geomorfologických a sedimentologických parametrů vybraných forem reliéfu, historicko-geografické aspekty vývoje rybničních soustav, barokní krajinářské kompozice a verifikace hydrologických modelů pro omezení nejistot ve vyhodnocování hazardů. Ke splnění těchto cíle bude v souladu s aktuálními světovými trendy aplikovaná široká škála moderních metodických přístupů. Využity budou metody absolutního datování (dendrogeomorfologie, radiokarbonové datování, kosmogenní radionuklidy), sedimentologické a geofyzikální metody, principy ekosystémových služeb, nebo hydrologické modelování.