Projects & Grants

Internal Grant Competition DGC
START-UP grant

Dotační titul 3
Project IdRRC/07/2014 DT3
Main solverRNDr. Veronika Kapustová, Ph.D.
Period1/2014 - 8/2015
ProviderKatedra fyzické geografie a geoekologie, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
AnotationCílem projektu je podpora dvou vynikajících studentů prezenčního doktorského studia a jednoho absolventa doktorského studia zaměstnaného na plný úvazek na Katedře fyzické geografie a geoekologie, PřF OU. Podpora bude realizována formou finančních příspěvků ke studiu a příplatků ke mzdě navrhovaným studentům a absolventům. Všichni navrhovaní studenti a absolvent vykazují požadovanou publikační činnost v impaktovaných a karentovaných časopisech. Uvedení žadatelé patří mezi celorepublikovou špičku ve svém oboru. Zdůvodnění výběru, výpis publikační činnosti a výzkumných aktivit žadatelů jsou uvedeny v samostatných přílohách této žádosti společně se strukturovanými životopisy a kopiemi publikovaných prací. Příplatky ke mzdě a ke stipendiu budou vypláceny v měsíčních poměrných částkách a budou využity zejména na podporu další publikační aktivity žadatelů a jejich účasti na konferencích. Délka trvání projektu byla zvolena na 20 měsíců - od 1. ledna 2014 do 31. 8. 2015. Výše příspěvku se odvíjí od podmínek zadavatele (70 tis. Kč /rok - vzhledem k trvání projektu delším než rok byla výše příspěvku odpovídajícím způsobem navýšena).